DROGI PUBLICZNE – PRAWIDŁOWE UMIESZCZANIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH W PASACH DROGOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAKTYKI ZARZĄDCÓW DRÓG.

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do zarządców dróg (odpowiednich komórek urzędów miast i gmin), powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Jego celem jest zapoznanie uczestników tych organów z obowiązującymi przepisami związanymi z prawidłowym umieszczaniem w pasach drogowych materiałów wyborczych. Szkolenie ma pomóc w załatwianiu spraw indywidualnych, które należą do kompetencji zarządców (właścicieli) dróg, w szczególności poprzez omówienie podstaw prawnych oraz treści dokumentów wydawanych lub sporządzanych przez te organy.

Na szkoleniu:

 • Kodeks wyborczy a ustawa o drogach publicznych.
 • Drogi publiczne a drogi wewnętrzne.
 • Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie pod reklamy wyborcze.
 • Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń (reklam wyborczych) w pasie drogowym.
 • Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.
 • Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Definicja reklamy i zasady ich umieszczania w pasie drogowym oraz poza nim.
 • Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 • Instalowane w pasach drogowych stacjonarnych i przenośnych urządzeń służących do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach – tryb zajęcia pasa drogowego.
 • Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii. Zmiana przebiegu istniejącej drogi.
 • Stan prawny gruntów pod drogami a możliwość stosowania przepisów ustawy.
 • Przejście odcinka drogi na własność gminy w trybie art. 10 ust. 5 ustawy gminy po nowelizacji ustawy.
 • Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 • Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam wyborczych bez zezwolenia.
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Stosowanie kar pieniężnych.
 • Zasady usuwania awarii w pasie drogowym.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia: 3 październik 2018 r. Katowice – Centrum Konferencyjne, JORDANA 18,  w godzinach 10:00-16:00.

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl, lub faksem na numer: (22) 811 36 74

śr.śr. paźpaźpaźpaź
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Katowice

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line