JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE CZYLI PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW, DOSTAWCÓW

Szanowni Państwo nowelizacja przepisów dotyka najbardziej newralgicznych elementów zamówień publicznych są nimi: rażąco niska cena, zasady polegania na zasobach podmiotów trzecich, kryteria oceny ofert. Po wejściu w życie nowych przepisów Zamawiający będą zobowiązani do stosowania innych kryteriów wyboru oferty niż stosowania jedynie kryterium ceny. Wykonawcy będą musieli brać pod uwagę w cenie ofertowej koszty pracy uwzględniające minimalne wynagrodzenie za pracę a także nie będzie już można tak łatwo utajniać elementów swojej oferty.

Na szkoleniu przedstawimy:

  • Zmiana art. 5-Nowe zasady przeprowadzenia postępowań na podstawie art 5 pzp: (odformalizowanie postępowania)
  • Kiedy możemy przeprowadzać procedurę uproszczoną – do jakich rodzajów zamówień?
  • Jak przeprowadzić procedurę uproszczoną – schemat postępowania
  • Nowe możliwości dotyczące wykluczeń na podstawie art 24 ustawy a przewidywanie możliwości wykluczeń oraz odstąpienia od wykluczenia – jakie są możliwości nie stosowania wykluczenia
  • Nowy  art. 26: Zmiany w zakresie powoływania się na zasoby podmiotów trzecich
  • Zmiana art. 29-konsekwencje obowiązku zatrudniania na umowę o pracę – kiedy powstaje taki obowiązek?
  • Inne zasady zatrzymania wadium przetargowego (art. 46)
  • Uregulowane zasady wystąpienia o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (korekta art. 90)
  • Kryterium najniższej ceny w zależności od przedmiotu zamówienia-ograniczenia w zakresie stosowania Kryterium najniższej ceny (nowy art. 91)
  • Na kim spoczywa ciężar dowodu stosowania najniższej ceny ( art. 190, 198ea)

W RAMACH SZKOLENIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ĆWICZENIA!

Wykładowca: dr Damian Szczepański – doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska z zakresu zamówień publicznych p.t. „Zamówienia publiczne, jako forma ochrony gospodarczych interesów państwa”, adwokat, zajmujący się głównie konsultacjami i doradztwem w zakresie zamówień publicznych. Autor monografii pt. „Zamówienia publiczne”, a także autor artykułów naukowych głównie z zakresu zamówień publicznych opublikowanych m.in. w prawniczych miesięcznikach: „Państwo i Prawo”, „Prokuratura i Prawo”. „Gazeta Sądowa”, „Zamówienia Publiczne. Doradca”.

 

Czas i miejsce szkolenia: 15 maja 2015r., Poznań, Hotel Safir (ul. Żmigrodzka 41/49) w godzinach 10:00-16:00

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 zł brutto). Cena zawiera serwis kawowy, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Zgłoszenie do wysłania faksem na numer: (22) 811 36 74 lub podpisane i zeskanowane drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl 

Dodatkowe pytania, szczegółowy program warsztatów, tel. (22) 814 17 36

Potwierdzenie uczestnictwa i płatność: na 5 dni przed szkoleniem każda zgłoszona osoba otrzyma potwierdzenie uczestnictwa prosimy wówczas o dokonanie płatności.

Formularz zgłoszenia do wysłania faksem www.eurokadry.com.pl  faks:(22) 811 36 74

pt.pt. liplipliplip
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Wrocław

Bogdan B

Formularz PDFZapisz się