NOWE OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW DRÓG – RODO, ZMIANY W USTAWIE O DROGACH PUBLICZNYCH PO 25 MAJA 2018. DROGI PUBLICZNE – WYBRANE ZAGADNIENIA

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do zarządców dróg gminnych (odpowiednich komórek urzędów miast i gmin), powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Jego celem jest zapoznanie pracowników tych organów z nowymi obowiązkami oraz ze zmianami jakie wejdą w życie po 15 maja 2018, praktycznym zastosowaniem przepisów prawa dotyczących dróg publicznych i wewnętrznych oraz pomoc w interpretacji tych przepisów. Szkolenie ma pomóc w załatwianiu spraw indywidualnych, które należą do kompetencji zarządców (właścicieli) dróg,  w szczególności poprzez omówienie podstaw prawnych oraz treści dokumentów wydawanych lub sporządzanych przez te organy.

Na szkoleniu:

 1. Podstawowe obowiązki zarządcy drogi jako administratora danych osobowych:
 • analiza czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych podczas zarządzania drogami;
 • inspektor ochrony danych osobowych a zarządzanie drogami o czym należy pamiętać;
 • rozliczenie się z obowiązku ochrony danych osobowych;
 • ocena skutków rozwiązań dot. danych osobowych;
 • zgłoszenie naruszeń ochrony danych w procesie zarządzania drogami;
 • prawidłowe reagowanie na żądania osób, których dane dotyczą;
 • informacja o pozyskaniu danych osobowych co, gdzie i do kogo;
 • Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Omówienie nowelizacji ustawy o drogach publicznych wprowadzonych ustawami z dnia 8 grudnia 2017 r. oraz z dnia 11.01.2018 r.
 2. Drogi  o znaczeniu obronnym.
 3. Instalowane w pasach drogowych stacjonarnych i przenośnych urządzeń służących do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach – tryb zajęcia pasa drogowego.
 4. Lokalizacja stacji oraz punktów ładowania pojazdów.
 5. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
 6. Zaliczanie  do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii. Zmiana przebiegu istniejącej drogi.
 7. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym po nowelizacji.
 8. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 9. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy oraz zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 10. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 11. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
 12. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w przypadku budowy zjazdu bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami.

Wykładowca: Wiesław Podhorodecki – radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia: 13 czerwca 2018 r. Katowice, Centrum Konferencyjne, JORDANA 18, w godzinach 10.00-16.00

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania faksem na numer: (22) 811 36 74 lub podpisane i zeskanowane drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl 

Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel.(22) 811-12-22, Potwierdzenie uczestnictwa: na 5 dni przed szkoleniem

 
 

czw.czw. liplipliplip — czw.czw. liplipliplip
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Warszawa

Jan Kowalski

Formularz PDFZapisz się