PRAWIDŁOWE ZARZĄDZANIE DROGAMI WEWNĘTRZNYMI W PRAKTYCE GMIN. UMIESZCZANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W DROGACH WEWNĘTRZNYCH

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin – referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami, a także np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów dróg publicznych.

Celem szkolenia jest omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych przede wszystkim z usytuowaniem dróg wewnętrznych w systemie komunikacyjnym gminy oraz ich charakterem prawnym, a także sposobem korzystania z nich na gruncie obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowego.

Na szkoleniu omówimy:

 1. Pojęcie drogi wewnętrznej.
 2. Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej
 3. Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Stan prawny nieruchomości pod drogami ( własność gruntu a władanie nim, dane z ewidencji gruntów).
 4. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
 5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych.
 6. Zasady udostępniania gruntu pod drogami wewnętrznymi osobom trzecim i przedsiębiorstwom przesyłowym. Ustalanie opłat z tego tytułu.
 7. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
 8. Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom:
 • umowa dzierżawy
 • umowa najmu
 • użyczenie
 • użytkowanie
 • służebność ( gruntowa, osobista, przesyłu )
 1. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
 2. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
 3. Budowa „zjazdów” z dróg wewnętrznych oraz ogrodzeń przy drogach.
 4. Przywrócenie do stanu poprzedniego nielegalnie zajętej drogi wewnętrznej.
 5. Zajęcie nieruchomości gminnych pod drogami wewnętrznymi w celu realizacji inwestycji celu publicznego.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia: 23.09.2021 r. Poznań, COSINUS (Święty Marcin 66/72), w godzinach 10.00-16.00

Cena udziału w szkoleniu: 550,00 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT,  (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia).

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

czw.czw. wrzwrzwrzwrz
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Poznań

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line