REALIZACJA PROJEKTÓW B+R+I W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEMYSŁEM 4.0 ORAZ PROCESAMI TRANSFORMACJI CYFROWEJ.

Na szkoleniu omówimy:

 1. Działalność badawczo-rozwojowa
 • przyczyny prowadzenia działalności B+R
 • model otwartych i zamkniętych innowacji
 • innowacyjność i jej znaczenie dla wzrostu gospodarczego
 • rodzaje badań naukowych
 • poziomy gotowości technologicznej (TRL)
 • akty prawne (Ustawa o finansowaniu nauki, Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej)
 1. Prowadzenie działalności B+R w różnych formach organizacyjnych
 • działalność CBR (podstawy prawne, sprawozdawczość, formy aktywności),
 • spółki celowe w działalności komercjalizacyjnej uczelni wyższych
 • aktywność badawcza polskich podmiotów
 1. Etapy procesu badawczego
 • case study – proces badawczy i jego etapy
 • prowadzenie dokumentacji badań naukowych
 • dokumenty patentowe
 1. Przemysł 4.0
 2. Procesy cyfrowej transformacji w kierunku gospodarki przyszłości:
 • Obszar produkcji
 • Obszar obiegu danych
 • Obszar gospodarki zasobami
 • Obszar rozwoju kadr
 • Obszar modelu biznesowego
 • kategorie i etapy procesu transformacji
 1. Ochrona własności intelektualnej
 • formy ochrony własności intelektualnej w procedurach krajowych, europejskich i międzynarodowych
 • procedury uzyskiwania ochrony patentowej (dokumentacja, opłaty)
 • prawo autorskie w działalności B+R
 • własność intelektualna jako przedmiot transferu technologii
 • Finansowanie działalności B+R+I, przedsiębiorstwa i organizacji badawczych w programach krajowych/ regionalnych i programach KE (FENG, FEPW, programy regionalne, Horyzont Europa, Programy Strategiczne NCBiR)
 • FENG- Wsparcie dla przedsiębiorców (Ścieżka SMART)
 • FENG- Środowisko sprzyjające innowacjom
 • FENG- Zazielenienie przedsiębiorstw
 • FEPW – Platformy startowe, automatyzacja i robotyzacja w MŚP
 • budowanie konsorcjów badawczych (krajowych i międzynarodowych)
 1. Personel w projektach B+R
 • Definicja personelu projektu
 • Zasady kwalifikowalności wynagrodzeń
 • Wymagane zapisy Regulaminu wynagrodzeń w kontekście rozliczeń kosztów zatrudnienia
 • Właściwe zapisy umów o pracę zawieranych na potrzeby projektu
 • Zasady oddelegowywania personelu do pracy w projekcie w ramach istniejącego stosunku pracy
 • Dodatki do wynagrodzeń, premie i nagrody – reguły stosowania
 • Zasady monitorowania czasu pracy
 • Stosowanie kart czasu pracy
 • Zasady rozliczeń umów cywilno-prawnych
 • Sposób obsługi Bazy personelu w systemie SL2021
 1. Rola instytucji otoczenia biznesu (fundusze inwestycyjne, centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne, inkubatory, klastry)
 2. Komercjalizacja wyników badań naukowych
 • aspekty prawne komercjalizacji
 • komercjalizacja wyników badań naukowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa.

Szkolenie poprowadzi Trener, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00), Szkolenie ON-LINE

 • Termin: 26-27.02.2024 r.,

Cena udziału w szkoleniu: 990,00 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 1217,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

pon.pon. lutlutlutlut — wt.wt. lutlutlutlut
10:00 am — 10:00 am (24h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz.pdfZgłoszenie on-line