Regulamin szkoleń otwartych

 

§ 1 Organizator szkolenia. Zakres Szkoleń

 

 1. Szkolenia organizuje firma Akademia Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej z siedzibą w (03-450) Warszawie, przy Ratuszowej 11 REGON 911 301 162, NIP 888 223 88 99. 
 2. Szkolenia objęte niniejszym Regulaminem mają charakter otwarty, tj. skierowane są do wszystkich chętnych, którzy złożyli prawidłowe zgłoszenie.
 3. Lista szkoleń otwartych jest zmienna. Aktualna lista dostępnych szkoleń wraz z terminami zawarta jest na stronie internetowej www.eurokadry.pl lub możliwa do uzyskania drogą e-mailową.
 4. Zawarta na stronie internetowej lista szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi informację o zakresie prowadzonych szkoleń. Akademia Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej zastrzega sobie prawo do zmiany listy dostępnych szkoleń w każdym czasie.
 5. Szkolenia odbywają się w miejscu i czasie wskazanym na stronie internetowej www.eurokadry.pl . W szczególnych przypadkach możliwe jest dostosowywanie terminu i/lub miejsca do życzenia klienta, za wynagrodzeniem.

 

§ 2 Zapisy na Szkolenia

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz należy wysłać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

 2. Formularz może być wysłany przez stronę internetową firmy www.eurokadry.pl lub na adres e-mail zgloszenie@eurokadry.pl.

 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu Uczestnictwa.

 

§ 3 Zakres Szkoleń

 

 1. Dokładny zakres merytoryczny szkolenia zawarty jest w jego opisie na stronie internetowej. W informacji tej podane będą następujące informacje: Temat szkolenia, zakres szkolenia, cele szkolenia, czas trwania, grupa docelowa, trener, cena szkolenia.

 2. W ramach każdego z organizowanych szkoleń uczestnik otrzymuje:

  • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze w formie papierowej i/lub elektronicznej

  • Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez Akademię Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej wraz z określeniem jego długości i zakresu

  • Wyżywienie: serwis kawowy i bufet kanapkowy zapewniany przez Akademię Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej poprzez catering

 3. Szkolenia prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia merytoryczne, zaś same szkolenia prowadzone będą z należytą starannością.

 

§ 4 Potwierdzenie Uczestnictwa. Zmiana terminu

 

 1. Najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na adres e-mail, podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, zostanie przesłane potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z danymi do płatności za szkolenie i informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

 2. Akademia Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

 

§ 5 Płatności

 

 1. Należność za szkolenie powinna zostać przelana na konto Akademii Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej w BREBank-mBank, nr: 98 1140 2004 0000 3302 3056 8034 po wysłaniu niniejszego zgłoszenia. W przypadku innych procedur należy indywidualnie skontaktować się z organizatorem.

 2. Cena poszczególnych szkoleń wskazana zostanie przy informacji o nich na stronie internetowej www.eurokadry.pl. Każde szkolenie ma własną cenę.

 3. Akademia Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu osobie, która nie dokonała opłaty za szkolenie.

 4. Dane do płatności zostaną przekazane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu. Płatność powinna wpłynąć na konto Akademii Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej najpóźniej 1 dzień przed szkoleniem.

 5. Ceny i sposób płatności może być indywidualnie ustalany przez Akademię Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej i Klienta.

 6. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończonym szkoleniu i przesłana pocztą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres mailowy.

 7. W przypadku chęci otrzymania faktury papierowej, należy zaznaczyć właściwe okno w formularzu zamówienia.


 

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

 

 1. Jeśli uczestnik chce zrezygnować ze szkolenia lub przełożyć termin uczestnictwa powinien powiadomić o tym organizatora w formie e-mail na adres: zgloszenie@eurokadry.pl

 2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia lub nie zgłoszeniem się na szkolenie nie przysługuje zwrot opłaty szkoleniowej. W przypadku rezygnacji w terminie dłuższym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Akademia Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej zwraca uczestnikowi opłatę wniesioną za szkolenie.

§7 Stosowane Prawo. Zmiany Umowy

 

 1. W sprawach nieuregulowanych zgłoszeniem i niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają opublikowania ich na stronie internetowej www.eurokadry.pl Nowe brzmienie regulaminu jest wiążące od dnia jego umieszczenia na stronie internetowej.