ZMIANY W ZARZĄDZANIU DROGAMI WEWNĘTRZNYMI W PRAKTYCE GMIN PO ZMIANACH USTAWY. UMIESZCZANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W DROGACH WEWNĘTRZNYCH.

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin – referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami, a także np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów dróg publicznych.

Celem szkolenia jest omówienie zmian ustawowych oraz kontrowersyjnych zagadnień związanych przede wszystkim z usytuowaniem dróg wewnętrznych w systemie komunikacyjnym gminy oraz ich charakterem prawnym, a także sposobem korzystania z nich na gruncie obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowego.

 Na szkoleniu omówimy:

 • Nowe pojęcie drogi wewnętrznej.
 • Nowa definicja pasa drogowego i drogi.
 • Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej
 • Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Stan prawny nieruchomości pod drogami ((własność gruntu a władanie nim, dane z ewidencji gruntów).
 • Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
 • Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych.
 • Zasady udostępniania gruntu pod drogami wewnętrznymi osobom trzecim i przedsiębiorstwom przesyłowym. Ustalanie opłat z tego tytułu.
 • Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
 • Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom:
 • umowa dzierżawy,
 • umowa najmu,
 • użyczenie,
 • użytkowanie,
 • służebność ( gruntowa, osobista, przesyłu ).
 • Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
 • Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
 • Budowa „zjazdów” z dróg wewnętrznych oraz ogrodzeń przy drogach.
 • Przywrócenie do stanu poprzedniego nielegalnie zajętej drogi wewnętrznej.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

 Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00), Szkolenie ON-LINE:

 • Termin I: 9.11.2022 r.,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

śr.śr. lislislislis
10:00 am — 11:00 am (1h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line