ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PZP

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nadchodzących zmian w związku z wejściem w życiem I etapu elektronizacji zamówień publicznych, a także przekazanie niezbędnej wiedzy do funkcjonowania w systemie zamówień publicznych po 18 października 2018 r.

ODBIORCY SZKOLENIA: Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych, Specjaliści ds. zamówień publicznych, Osoby przygotowujące Specyfikację Istotnych, Warunków Zamówienia, Pracownicy wykonujący czynności w postępowaniu, Członkowie Komisji Przetargowych,

Na szkoleniu między innymi:

 • Elektronizacja Zamówień publicznych
 • Platforma e-Zamówienia:
 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence)
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
 • etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
 • Prywatna, czy Centralna Platforma Zakupowa – co wybrać?
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny – definicja, koszty, kto musi posiadać?
 • Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji
 • Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK
 • Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.

W RAMACH SZKOLENIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ĆWICZENIA!

Wykładowca: – ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych. Konsultant Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Doradca Urzędu z zakresu zamówień publicznych. W latach 2007-2009 ekspert w Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie w zakresie kontroli projektów EFS ZPORR i INTERREG pod kątem prawidłowości udzielania zamówień publicznych. W latach 2009-2010 współpracował z Urzędem Marszałkowskim Województwa w zakresie kontroli projektów RPO 2007-2013 pod kątem prawidłowości udzielania zamówień publicznych. W roku 2011 współpracowałem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie kontroli prawidłowości stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przez Beneficjentów w ramach RPO Warmia i Mazury na 2007-2013.

Czas i miejsce szkolenia: 24 wrzesień 2018, Katowice, Centrum Konferencyjne, JORDANA 18,  w godzinach 10:00-16:00

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 zł brutto). Cena zawiera serwis kawowy, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Zgłoszenie do wysłania podpisane i zeskanowane drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl lub faksem na numer: (22) 811-36-74 lub  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń,
tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa: na 5 dni przed szkoleniemi. Formularz zgłoszenia do pobrania  www.eurokadry.pl  faks:(22) 811 36 74

pon.pon. wrzwrzwrzwrz
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Katowice

Ekspert

Formularz pdfZgłoszenie on-line