ZARZĄDZANIE DROGAMI PUBLICZNYMI – OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW DRÓG, ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO, LOKALIZACJA ZJAZDÓW W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH.. – SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych
i krajowych (odziały i rejony GDDKiA). 

Na szkoleniu omówimy oraz damy odpowiedź na poniższe pytania problemowe:

Zezwolenie na lokalizowanie urządzeń obcych i reklam w pasie drogowym. Podstawy odmowy wydania zezwolenia.

 • czy zezwolenie lokalizacyjne może mieć termin ważności?
 • czy utrata gwarancji na wykonaną inwestycję drogową skutkuje wyłącznie odmową wydania zezwolenia?

Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim urządzeń obcych i reklam oraz ustalanie opłat z tego tytułu.

 • czy przyłącze kanalizacyjne wymaga ustalenia opłat rocznych?
 • czy można wydać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego z datą wsteczną?
 • jak naliczać opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej ?
 • jak jest różnica między kanałem technologicznym a kanalizacją kablową?

Zajmowanie pasa drogowego pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.

 • czy witacz gminy jest reklamą?
 • jak traktować tablice informacyjne UE?
 • czy plakat wyborczy jest reklamą?

Zasady przenoszenia praw i obowiązków z zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz lokalizacji zjazdów;

 • czy przeniesienie zezwolenia wymaga zmiany decyzji?
 • czy można przenieść zezwolenie na lokalizację zjazdu po jego wybudowaniu?

Wydawanie nakazu przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,

 • czy konieczne jest wydanie takiego nakazu w przypadku zajęcia pasa bez zezwolenia?
 • kiedy zarządca drogi nie jest właściwy w takiej sprawie?

Zasady wymierzania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w  nim urządzeń obcych i reklam bez zezwolenia;

 • czy organ ma obowiązek rozważać odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 189f kpa ?
 • czy należy wymierzyć karę w przypadku zmiany właściciela nieruchomości, który umieścił urządzenie w pasie drogowym?

Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.

Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.

 • w jakim zakresie należy stosować Wytyczne WR-D-33 ?
 • czy należy wymierzyć karę pieniężną za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia, jeżeli właściciel nieruchomości złożył wniosek o lokalizację zjazdu po jego realizacji?

Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy przez zarządcę drogi w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • czy należy wydawać postanowienie, w przypadku gdy organem uzgadniającym jest ten sam organ?
 • jaki jest zakres takiego uzgodnienia?

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00), Szkolenie w Warszawie. Termin 17.07.2024 r.

Cena udziału w szkoleniu stacjonarnym: 750 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 922,50 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

śr.śr. liplipliplip
10:00 am — 3:00 pm (5h)

Warszawa

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line