PRAWIDŁOWA DOKUMENTACJA W ZARZĄDZANIU DROGAMI PUBLICZNYMI I WEWNĘTRZNYMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. PRAKTYCZNE WARSZTATY SZCZEGÓŁOWO OMAWIAJĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW NA PRZYKŁADACH.

Szkolenie adresowane jest do zarządców dróg gminnych ( pracowników odpowiednich komórek drogowych urzędów miast i gmin), powiatowych,  wojewódzkich i krajowych ( zarządy dróg).

Jego celem jest zapoznanie pracowników tych organów  z praktycznym zastosowaniem  przepisów prawa dotyczących dróg publicznych i wewnętrznych oraz pomoc w interpretacji tych przepisów. Szkolenie ma pomóc w załatwianiu spraw indywidualnych, które należą do kompetencji zarządców dróg i terenu pod drogami wewnętrznymi,  w szczególności poprzez omówienie podstaw prawnych oraz treści dokumentów (decyzji i umów) sporządzanych przez te organy.

Program szkolenia:

 1. Zasady postępowania w sprawach zajęcia pasa drogowego.
 2. Treść decyzji o lokalizacji lub przebudowie zjazdów.
 3. Ustalanie kar pieniężnych za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia.
 4. Decyzja nakazująca przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 5. Zezwolenie na lokalizację obiektu, urządzenia lub reklamy. Przesłanki odmowy jego wydania.
 6. Treść zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu:
 • prowadzenia robót
 • umieszczania obiektów budowlanych oraz reklam
 • umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej
 • na prawach wyłączności.
 1. Wymierzanie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
 2. Zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących dróg publicznych i wewnętrznych.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia: 3 lipiec 2019 r. Wrocław, WORKBAND, ul Hercena 3-5, w godzinach 10:00-16:00.

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl lub faksem na numer: (22) 811-36-74 lub  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

śr.śr. liplipliplip
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Wrocław

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line