SKUTKI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE OPŁAT ZA USUNIĘCIE I PARKOWANIE POJAZDÓW – ZASADY USTALANIA PRZEZ RADĘ POWIATU WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USUWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW. PRZEPADEK POJAZDU NA RZECZ POWIATU W TRYBIE ART.130a USTAWY – PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

Szkolenie adresowane jest do prezydentów miast, starostów i pracowników starostw powiatowych. Celem szkolenia jest omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazdów usuniętych przed 4.09.2010 r. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym, w tym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,  orzecznictwem sądowym  oraz praktyką organów dochodzących zwrotu poniesionych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów. W szczególności zostanie omówiony najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach uchwał rad powiatów w przedmiocie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

Na szkoleniu:

 • Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela.
 • Tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu.
 • Obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi.
 • Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
 • Uchwała rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. Kwestionowanie uchwał przez prokuraturę i sądy administracyjne.
 • Wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu.
 • Wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
 • Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 • Postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem,  oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 •  Pojęcie „ zakończenie postępowania”, ustalanie właściciela pojazdu, elementy postępowania administracyjnego.
 • Egzekucja ustalonych należności związanych usuwaniem, przechowywaniem,  z oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 • Postępowanie dotyczące pojazdów, które zostały usunięte przed 4.09.2010 r. i zwrotu kosztów z tym związanych.
 • Dochodzenie zwrotu kosztów przechowywania pojazdów przez przedsiębiorców prowadzących wyznaczone parkingi.
 • Zasady usuwania pojazdów pozostawionych poza drogami.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia: 28 luty 2019 r. Poznań, Hotel Lech (Św. Marcin 74), w godzinach 10.00-16.00

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl, lub faksem na numer: (22) 811 36 74

czw.czw. lutlutlutlut
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Poznań

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line