WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ, IP ORAZ KONTROLNYCH

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników – Instytucje Zarządzające i Pośredniczące oraz Organy  Kontroli (GIKS, NIK) z tematyką specyfiki: nieprawidłowości i nadużyć finansowych, procedur audytu i kontroli związanych z rozliczaniem projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE. Szkolenie ma na celu przedstawić schematy i mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości przy projektach realizowanych ze środków publicznych – zewnętrznych UE.

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • Jak wykrywać nieprawidłowości i nadużycia finansowe z wykorzystaniem środka publicznego z dotacji UE?
 • Jakie techniki operacyjne stosować by przeciwdziałać korupcji i oszustwom w wydatkowaniu środka publicznego z dotacji UE?
 • Jak weryfikować i sprawdzać projekty przygotowywane i rozliczane z dotacji UE by uniknąć nadużyć finansowych?
 • Jak skutecznie badać i weryfikować  dokumentacje projektów UE?
 • Jak badać mechanizmy wyłudzeń i schematy nadużyć finansowych  z dotacji UE?
 • Jak przygotowywać się do mechanizmu kontroli ex ante i ex post?

Na te i inne pytania kontrolerzy, organy i służby operacyjne uzyskają odpowiedź i praktyczne wskazówki jak skutecznie badać i kontrolować projekty z dotacji UE , aby wykrywać nieprawidłowości i przeciwdziałać nadużyciom finansowym.

Wykładowca: Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Ministerstwa Rozwoju i Zarządu Województwa Śląskiego ds. Oceny projektów UE. Zarządzający – MAO projektami w Polsce z funduszy UE o łącznej wartości ponad miliard zł.  Audytor i Coach obsługujący beneficjentów oraz Instytucje Zarządzające (IZ) i wdrażające (IP) fundusze UE w Polsce  oraz organy Kontroli (GIKS, NIK). Dyrektor kontraktu FIDIC (RED, YELLOW) – STRABAG.. Uczestnik Komitetów Monitorujący  z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.  Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania, kontroli oraz audytów projektów z UE.

Prowadził specjalistyczne szkolenia z zakresu audytu, kontroli, rozliczania i zamykania  projektów UE m.in. dla : Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Szkoły Sądownictwa, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu,  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Narodowego Funduszu Zdrowia, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminy Brwinów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łodzi, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Prywatnych..

Czas i miejsce szkolenia: 23-24 maj 2019 r. Poznań, Hotel Lech (Św. Marcin 74), w godzinach 10.00-16.00

Cena udziału w szkoleniu: 890 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 1094,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl, lub faksem na numer: (22) 811 36 74

Cele oraz zagadnienia szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników – Instytucje Zarządzające i Pośredniczące oraz Organy  Kontroli (GIKS, NIK) z tematyką specyfiki: nieprawidłowości i nadużyć finansowych, procedur audytu i kontroli związanych z rozliczaniem projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE. Szkolenie ma na celu przedstawić schematy i mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości przy projektach realizowanych ze środków publicznych – zewnętrznych UE.

Na szkoleniu przedstawiane będą techniki operacyjne wykrywania znamion przestępstw gospodarczych, nadużyć finansowych i nieprawidłowości. Będą przedstawiane także uwarunkowania prawne i techniczne procesu realizacji systemowych i krzyżowych kontroli, w tym kontroli terenowych przez Instytucję Zarządzające, Wdrażające, Certyfikujące i Audytowe w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów na zasadach i warunkach prawa unijnego oraz polskiego.

W ramach szkolenia  będą omawiane bloki tematyczne związane m.in. z :  aktualnymi problemami beneficjentów oraz instytucji rozliczających środki finansowe z UE, definicjami oraz międzynarodowymi standardami audytu i kontroli, typologii kontroli, zakresu i obszarów kontroli, organów uprawnionych do kontroli oraz procesu kontroli projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE. Szkolenie będzie także omawiało cały metodyczny proces przygotowania do kontroli terenowej względem projektu UE  w tym : przygotowanie programu kontroli, przygotowanie list kontrolnych, weryfikacji materiału dowodowego, analiz zbieranych dowodów w ramach postępowania kontrolnego.

Następnym etapem szkolenia po części wprowadzającej do kontroli i audytu projektów UE będzie analiza zakresów i obszarów występowania potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów UE. Szczególną uwagę w ramach szkolenia będzie zajmowała część dotycząca rozliczenia końcowego projektu, w tym utrzymania wskaźników projektu (celu, produktu i rezultatu).    

W ramach szkolenia będą przedstawiane mechanizmy realizacji i rozliczania poszczególnych kategorii projektów : miękkich i twardych(infrastrukturalnych). W ciągu szkolenia będą przedstawiane także konkretne przykłady z realnych projektów obecnie zamykanych i rozliczanych z dotacji UE (np. autostradowe, badawczo-naukowe, wodno-ściekowe, odpadowe i inne).

W ramach struktury szkolenia przewidziano analizę związków przyczynowo-skutkowych powstających nieprawidłowości oraz mechanizmów nadużyć finansowych w ramach projektów ze środków UE. Będą przedstawiane schematy nadmiernego wzbogacenia się beneficjentów oraz wyprowadzania środków publicznych z systemu finansowego.

Szkolenie będzie także przedstawiało skuteczne techniki analizy grup ryzyk przy kontroli projektów w ramach ich zamykania końcowego oraz kontroli i badania trwałości projektów celem udokumentowania zapisów umownych z realizacji kluczowych celów i wskaźników projektu.

Szkolenie będzie prowadzone ścieżką iteracyjną krok po kroku w oparciu o blokową tematykę celem lepszego zakodowania przez uczestników przekazywanych treści merytorycznych.

Metodologia szkolenia :

Techniki szkolenia oparte  będą na pragmatycznym podejściu do materii zagadnień w oparciu o zastosowanie m.in. : burzy mózgów, diagramów przyczynowo-skutkowych, studiów przypadków, checklist kontrolnych.

PROGRAM SZKOLENIA – USZCZEGÓŁOWIENIE

Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach UE

 • Definicyjne ujęcie nieprawidłowości
 • Definicyjne ujęcie nadużycia finansowego i oszustwa
 • Typologia nieprawidłowości i nadużyć finansowych
 • Kategoria ryzyk
 • Zamówienia publiczne
 • Analiza ilościowa nieprawidłowości – dane statystyczne
 • Analiza jakościowa nieprawidłowości – badanie problemowe
 • Lista kontrolna a przykłady nieprawidłowości
 • Złamanie dyscypliny finansów publicznych
 • Nieuczciwa konkurencja – UOKiK

Rozliczenie projektu UE

 • Analiza wskaźnikowa projektu w ramach Kontroli
 • Analiza  celów projektu,
 • Logika oddziaływania projektu
 • Podatek VAT
 • Pomoc publiczna
 • Rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu
 • Mierzenie osiągnięcia wskaźników,
 • Sankcje i konsekwencje w wyniku braku osiągnięcia wskaźników
 • Zasada proporcjonalności

Nadużycia finansowe – analiza wielokryterialna

 • Trwałość projektu :
 • Trwałość instytucjonalna
 • Trwałość finansowa
 • Trwałość  techniczna
 • Zasadnicza modyfikacja projektu :
 • zmiana własności infrastruktury
 • zaprzestanie działalności produkcyjnej
 • zmiana charakteru lub warunków realizacji
 • Dochodowość w ramach projektu – uzyskanie nieuzasadnionej korzyści

Proces kontrolowania

 • Fazy i etapy procesu kontrolnego
 • Wszczęcie kontroli – przesłanki
 • Czynności przygotowawcze do kontroli
 • Dokonywanie czynności kontrolnych
 • Techniki prowadzenia rozmów
 • Odczytywanie sygnałów niewerbalnych

Dokumentowanie procesu kontroli

 • Dowody w postępowaniu kontrolnym
 • Pojęcie dowodu – klasyfikacja źródeł dowodowych
 • Dokument i jego właściwości
 • Badanie dokumentów
 • Zabezpieczanie dokumentów
 • Podział dowodów
 • Pracownik i jego wyjaśnienia
 • Pracownik i jego oświadczenia

Działania operacyjne

 • Techniki typowania nadużyć finansowych w projektach UE
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Oszukańcze bankructwo
 • Fałszowanie dokumentacji
 • Podwójne finansowanie
 • Działania korupcyjne
 • Typowanie świadków/podejrzanych
 • Przesłuchania świadków 
 • Konfrontacje
 • Zbieranie dowodów rzeczowych
 • Katalog przestępstw
 • Przygotowanie aktu oskarżenia

Od nitki do kłębka

 • Analiza związków przyczynowo-skutkowych / diagramy
 • Drzewo decyzyjne
 • Koncepcja
 • Projekty techniczne
 • Pozwolenia administracyjne
 • Specyfikacja techniczna zamówienia
 • Zmiana umowy / technologii
 • Materiał techniczny / laboratorium
 • Wycena końcowa / przeszacowanie

Plac budowy

 • Dokumentowanie zdarzeń / dziennik budowy
 • Zatwierdzanie materiałów / wnioski materiałowe
 • Operaty powykonawcze / geodezja
 • Nieistotna zmiana / PB a PZP
 • Próby rozruchowe / komisje
 • Triada : Zamawiający – Inspektor nadzoru – Wykonawca

CASE STUDY

 • Projekty drogowe – POIiŚ
 • Projekty zdrowotne – POIiŚ
 • Projekty innowacyjne – POIG
 • Projekty miękkie – POKL
 • Projekty teleinformatyczne – Polska Wschodnia
 • Projekty rolne – PROW
 • Projekty regionalne – RPO

Odzyskiwanie nienależnie pobranych  środków UE – sankcje dla Beneficjenta

 • Brak trwałości projektu  – przypadki
 • Korekty finansowe
 • Procedura odzyskiwania środków
 • Zwrot środków finansowych – procedura
 • Rejestr podmiotów wykluczonych
 • Sankcje dla systemu

czw.czw. majmajmajmaj — pt.pt. majmajmajmaj
10:00 am — 10:00 am (23h 59′)

Poznań

Formularz pdfZgłoszenie on-line