ZASADY HORYZONTALNE WE WDRAŻANIU PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z EFS I EFS+

Program szkolenia:

1) Stosowanie zasad horyzontalnych podczas realizacji projektu finansowanego z EFS w ramach RPO 2014-2020 i PO WER – zagadnienia praktyczne.

 • Możliwość skorzystania z mechanizmu racjonalnych usprawnień w praktyce projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz PO WER .
 • Równościowe zarządzanie projektem.
 • Standardy dostępności dla polityki spójności lata 2014-2020 – czy beneficjent może sobie wybrać, które z wymagań określonych „Standardami…” realizuje, a których nie?
 • Rozliczenie i kontrola projektu.
 • Jakie działania lub zaniechania podlegają lub mogą podlegać sankcjom?
 • Rozliczenie wskaźników dotyczących kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami, realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
 • Postępowanie w sytuacji, gdy beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, a dotyczącymi zasad horyzontalnych (przykładowo – wsparciem miało zostać objętych 50% kobiet i 50% mężczyzn, a w rzeczywistości proporcja wynosi 20:80).
 • Kontrola na miejscu prawidłowości realizacji zasad horyzontalnych, w szczególności zasady dostępności na podstawie „Standardów…”

2) Zastosowanie zasad horyzontalnych w zamówieniach publicznych.

 • Stosowania kryteriów związanych z jakością i kosztami cyklu życia.
 • Kryteria środowiskowe (np. kryteria zielonych zamówień publicznych) oraz względy społeczne w procedurach zamówień publicznych.

3) Zrównoważony rozwój jako zasada horyzontalna UE w praktyce – w planowaniu, realizacji i zarządzaniu projektem finansowanym z EFS

4) Zasady horyzontalne w projektach Pomocy Technicznej.

 1. Zasady horyzontalne w perspektywie 2021-2027.

1) Podstawa prawna zasad horyzontalnych w programach i projektach finansowanych w ramach EFS+.

2) Co nowego – najważniejsze podobieństwa i różnice w obszarze zasad horyzontalnych w stosunku do mijającej perspektywy finansowej.

3) Czy wdrażając EFS+ możemy mieć wpływ na klimat?

4) Najważniejsze elementy „Europejskiego Zielonego Ładu” mające wpływ na realizację projektów i programów finansowanych z EFS+.

5) Kryteria promujące środowisko i wykorzystanie rozwiązań proekologicznych na etapie wyboru projektów.

 • Przygotowanie kryteriów premiujących rozwiązania proekologiczne w projektach EFS – warsztaty?

6) Konieczność podnoszenia świadomości beneficjentów oraz działania z zakresu edukacji środowiskowej/klimatycznej jako integralna część wszystkich projektów, w celu zmiany postaw i upowszechniania zielonych praktyk oraz przyczyniania się do osiągnięcia ochrony środowiska i realizacji celów klimatycznych.

 1. Dyskusja i konsultacje z trenerem.

Szkolenie poprowadzi Michał Byliniak – Trener, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

Czas szkolenia: 25.11.2022 r. , w godzinach 10:00-15:00.

Cena udziału w szkoleniu: 650 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 799,50 zł brutto).

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

Akademia Eurokadry i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

pt.pt. lislislislis
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz.pdfZgłoszenie on-line