ZASADY I PRZEPISY ZWIĄZANE Z ZAMYKANIEM PROGRAMÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH (EFRR, EFS) W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

Szkolenie dedykowane jest pracownikom Urzędów Marszałkowskich z Departamentów ds. EFS i EFRR w Perspektywie 2014-2020.

 • Regulacje prawne dotyczące zamykania programów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
 • Zasady zamykania programu.
 • Zwrot środków a zamykanie programu.
 • Nieprawidłowości w projektach zamkniętych i próba ich odzyskania.
 • Kwalifikowalność wydatków.
 • Terminy rozliczenia wydatków oraz zamknięcia Programu.
 • Wypełnianie dokumentów zamknięcia.
 • Skutki dostarczenia dokumentów zamknięcia po terminie.
 • Dokonywanie zmian w dokumentach zamknięcia.
 • Zamknięcie projektów generujących dochód.
 • Zamykanie działań przez IZ oraz Osi priorytetowych w ramach RPO, zamykanie programu przez IZ, projekty niezakończone w momencie zamknięcia Programu oraz obowiązku IZ po zamknięciu programu.

Szkolenie poprowadzi Michał Byliniak – Trener, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00 – 15.00): 4.12.2023 r., szkolenie on-line na platformie Clickmeeting,

Cena udziału w szkoleniu: 650 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 2 dni przed szkoleniem.

Istnieje możliwość przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego
dla większej ilości pracowników, ze szczególny uwzględnieniem charakterystyki programu obowiązującym w danym Województwie.

pon.pon. grugrugrugru
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz.pdfZgłoszenie on-line