ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OPŁAT ZA USUNIĘCIE I PARKOWANIE POJAZDU. PRZEPADEK POJAZDU NA RZECZ POWIATU W TRYBIE ART.130A USTAWY – PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Zasady ustalania przez radę powiatu wysokości opłat za usuwanie (holowanie) i parkowanie pojazdów.

Szkolenie adresowane jest do prezydentów miast, starostów i pracowników starostw powiatowych (wydziałów komunikacji). Celem szkolenia jest omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych
z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazdów usuniętych przed 4.09.2010 r. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym, w tym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,  orzecznictwem sądowym  oraz praktyką organów dochodzących zwrotu poniesionych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów.
W szczególności zostaną omówione skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach uchwał rad powiatów w przedmiocie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

Na szkoleniu:

 1. Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela.
 2. Tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu.
 3. Obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi.
 4. Zasady postępowania od 12 września 2019 r. wskutek wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. K 6/17 w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów  ( art.130a ust. 5c i ust. 7 pkt 1 ustawy ).
 5.  Zasady podejmowania uchwał rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. Kwestionowanie uchwał przez prokuraturę i sądy administracyjne.
 6. Wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu.
 7. Wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
 8. Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 9. Postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem,  oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 10.  Pojęcie „ zakończenie postępowania”, ustalanie właściciela pojazdu, elementy postępowania administracyjnego.
 11. Egzekucja ustalonych należności związanych usuwaniem, przechowywaniem,  z oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 12. Postępowanie dotyczące pojazdów, które zostały usunięte przed 4.09.2010 r. i zwrotu kosztów z tym związanych.
 13. Dochodzenie zwrotu kosztów przechowywania pojazdów przez przedsiębiorców prowadzących wyznaczone parkingi.
 14. Zasady usuwania pojazdów pozostawionych poza drogami.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkoleń 10.00-16.00):

 • 29.10.2020 r., Poznań, COSINUS (Święty Marcin 66/72),

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres e-mail: zgloszenie@eurokadry.pl.

czw.czw. paźpaźpaźpaź
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Poznań

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line