ZASADY UMIESZCZANIA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W DROGACH WEWNĘTRZNYCH. ZARZĄDZANIE DROGAMI WEWNĘTRZNYMI W PRAKTYCE GMIN

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin – referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami, a także np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów dróg publicznych.

Celem szkolenia jest omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych przede wszystkim z usytuowaniem dróg wewnętrznych w systemie komunikacyjnym gminy oraz ich charakterem prawnym, a także sposobem korzystania z nich na gruncie obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowego.

Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi m.in. na pytania:

 1. Jakie przepisy regulują drogi wewnętrzne?
 2. Jakie są różnice między drogami wewnętrznymi a publicznymi?
 3. Jakie są przesłanki do zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej?
 4. W jaki sposób można przywrócić pas drogi wewnętrznej do stanu poprzedniego?
 5. Jakie są zasady umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w drogach wewnętrznych?
 6. W jakiej formie ustala się opłaty za korzystanie z dróg wewnętrznych?
 7. Czym się różni umowa dzierżawy od umowy najmu?
 8. Czy potrzebna jest zgoda gminy na wykonanie połączenia drogi wewnętrznej z nieruchomością do niej przyległą?
 9. Czy droga wewnętrzna musi spełniać warunki techniczne?
 10. Czy na drogach wewnętrznych potrzebny jest projekt organizacji ruchu?

Na szkoleniu omówimy:

 • Pojęcie drogi wewnętrznej.
 • Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej
 • Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Stan prawny nieruchomości pod drogami ( własność gruntu a władanie nim, dane z ewidencji gruntów).
 • Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
 • Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych.
 • Zasady udostępniania gruntu pod drogami wewnętrznymi osobom trzecim i przedsiębiorstwom przesyłowym. Ustalanie opłat z tego tytułu.
 • Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
 • Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom:- umowa dzierżawy, – umowa najmu, – użyczenie, – użytkowanie, – służebność ( gruntowa, osobista, przesyłu )
 • Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
 • Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
 • Budowa „zjazdów” z dróg wewnętrznych oraz ogrodzeń przy drogach.
 • Przywrócenie do stanu poprzedniego nielegalnie zajętej drogi wewnętrznej.
 • Zajęcie nieruchomości gminnych pod drogami wewnętrznymi w celu realizacji inwestycji celu publicznego.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00):

 • 29.06.2022 r. szkolenie ONLINE na platformie CLICKMEETING,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

śr.śr. czeczeczecze
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line