Zmiany w ustawie o drogach publicznych od 25.10.2019 r. Problematyka lokalizacji zjazdów i zajęcia pasa drogowego z uwzględnieniem zmian warunków technicznych dróg.

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA).

Na szkoleniu omówimy następujące nowe zmiany:

 1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw:
 • nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych,
 • wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót, budowlanych i zasady ustalania opłat,
 • opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej,
 • nowa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • możliwość zawarcia umowy z inwestorem określającej niższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na  realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty,
 • – treść umowy z inwestorem,
 • – zasady postępowania w związku z uchyleniem art. 40f.
 1. Zaliczanie drogi do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.
 2. Przebudowa lub remont obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogowym.
 3. Ponoszenie kosztów przełożenia urządzeń w pasie drogowym.
 4. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
 5. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym. Podstawy odmowy wydania zezwolenia.
 6. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 7. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 8. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 9.  Wydawanie nakazu przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 10. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
 11. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.
 12.  Usuwanie awarii w pasie drogowym.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-16.00):

 • 7 listopada 2019 r. Kraków, –  SCSK  Ośrodek hotelowy Optima, ul. Malborska 65,., w godzinach 10:00-16:00.

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl,

czw.czw. lislislislis
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Kraków

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line