TRENER 

 


Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Uzyskał Dyplom Polsko-Francuski Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Institut D’études Politiques de Paris (SCIENCES PO) – kierunek Unia Europejska. Dyplom trenera europejskiego o specjalności zarządzanie funduszami strukturalnymi UE wydany przez Carl Duisberg Gesellschaft e.V. (Kolonia, Niemcy). Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Autor książek: „Unijne vademecum radnego”, „Uwarunkowania wdrażania funduszy strukturalnych”, „Wdrażanie Funduszy Strukturalnych i Funfuszy Spójności w Polsce” oraz podręcznika: „Kwalifikowanie (uznawanie) wydatków na działania współfinansowane z Funduszy Strukturalnych”. Doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych szkoleń i warsztatów z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych: ZOPP, Metoda Aktywnego Planowania Strategii), ponad 350 przeprowadzonych kursów dla przedstawicieli administracji publicznej. Praktyczna znajomość procesów przygotowawczych do absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce – bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce

 

Skontaktuj się: [Kliknij]

 

 

TRENER 

 


Obecnie ekspert Zarządu Województwa Śląskiego ds. oceny Projektów z RPO WSL. Ekspert II stopnia oceniający projekty z zakresu rewitalizacji, promocji inwestycyjnej oraz gospodarki wodno-ściekowej. Autor artykułów eksperckich z zakresu zarządzania oraz UE w ogólnokrajowych czasopismach i publikatorach m.in.: Euro Firma, Europejski Doradca Samorządowy, MSP, Ekologia i Środowisko, Personel Plus. Świadczy asysty techniczne dla Beneficjentów oraz Instytucji Wdrażających i Zarządzających Projektami UE. Wykonał szkolenia m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia, Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, MJWPU w Warszawie, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., ZOZ-ów, NZOZ-ów, TPSA oraz wielu firm i koncernów prywatnych.

 

Skontaktuj się: [Kliknij]